Stämmoprotokoll 2019


Protokoll fört vid Norrnäs samfällighets ordinarie årsstämma, som hölls söndagen den 24 mars 2019 klockan 19.00 i Norrnäs uf-lokal.
Närvarande var 17 delägare.


§ 1
Cindi Groop hälsade välkommen och öppnade stämman kl. 19.00.
Före stämman hade Roosa Mikkola, specialplanerare vid Forststyrelsen, informerat om projektet Kvarken flada och samfälligheten hade bjudit deltagarna på kaffe och bakelse.

§ 2
Cindi Groop utsågs till ordförande för stämman, Bo Snickars till vice ordförande och Anders Wester till sekretaterare. Alla valdes enhälligt.

§ 3
Till att justera protokollet utsågs Tor-Erik Nordman och Mathias Vesterlund. De ska vid behov tillika fungera som rösträknare.

§ 4
Konstaterades att stämman var lagenligt sammankallad och likaså beslutför.
Bilaga 1.

§5
Stämman godkände att delägarförteckningen från 2014 kan utgöra grund för röstlängden. Roger Lassas föreslog att röstning bör ske enligt mantal. Vid eventuell röstning röstar således var och en enligt sin andel i samfälligheten.

Deltagarförteckning, bilaga 2:
Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22
Antfolk, Kim för Milan 11-22 m.fl.
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Gustav för Vrångskatan 8-108 m.fl.
Lassas, Johan för Husviken 8-109 m.fl.
Lassas, Roger för Uppgård 3-18 m.fl.
Nordman, Tor-Erik för Västerholm 5-72 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Nygård, Karl Johan för Åke 11-115
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bo för Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Strandberg, Mika för Räfberg 16-11 
Vesterlund, Mathias för Lassas 3-52 m.fl.
Wester, Anders för Bernhardas 2-203
Wester, Carl-Eric för Bernhardas 2-203

§6
Föredragningslistan godkändes som den förelades.
Bilaga 3.

§7
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018, bokslut och kassaställning delgavs stämman i skriftlig form och genomgicks också muntligt. Likaså delgavs stämman revisorns utlåtande för verksamhetsåret 2018.

§8
Under vice ordförande Bo Snickars ledning godkände stämman verksamhetsberättelsen och fastställde bokslutet samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9
Ordförande Cindi Groop återtog ledningen av stämman. Beslutade att årets förlust 5 538,32 euro överförs i ny räkning.

§10
Stämman fastställde styrelsens mötesarvoden enligt tidigare praxis eller så, att ordföranden, sekreteraren och kassören erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och övriga medlemmar 30 euro. Förrättningsarvoden faställdes till 20 euro per timme och km-ersättning utbetalas enligt statens taxa. Revisionen sker mot räkning.
Stämman godkände även att samfälligheten till exempel i samband med det konstituerande mötet bjuder styrelsemedlemmarna på middag.

§11
Alla styrelsemedlemmar jämte suppleanter som var i tur att avgå återvaldes enhälligt. För perioden 2019-2021 valdes således Karl Johan Antfolk, Mika Strandberg och Anders Wester med personliga suppleanterna Fredrik Wallvik, Krister Groop och Carl-Eric Wester

§12
Till att granska samfällighetens räkenskaper och verksamhet år 2019 valdes GR Dan Liljedal med GR Mårten Wikberg som ersättare.

§13
Beslutade att kallelse till stämmor annonseras i tidningen Syd-Österbotten.

§14
Bestämdes att de medel som delas ut till delägarlaget i enlighet med §83 lagen om fiske skall tillfalla Södra Kust-Österbottens fiskeområde.

§15
Styrelsens förslag till ersättning vid inlösen av tillandningsmark godkändes av stämman. Ersättningen är 3 euro/kvm på fastlandet och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. För inlösen vid mark utan byggrätt sker ersättning enligt värdering.

§16
Stämman godkände styrelsens förslag om höjning av priset för fisketillstånden med 5 euro till 25 euro. Fisketillstånd bör lösas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten. För delägare med större andel gäller fritt fiske i enlighet med vad fiskelagen från år 2016 stipulerar. Vid nätfiske är minsta knutavstånd
40 mm.

§17
Beslutade att sätta ut fiskyngel för ca 6 000 euro, förslagsvis nysskläckt sik och lake, samt yngel av laxöring och gös.

§18
Styrelsen har undersökt om det är möjligt att muddra i sundet mellan Grytskäret och Grytskärs Långören. Preliminära uppgifter om kostnaderna för enbart tillståndsförfarandet och planeringsarbetet är likväl orimligt höga. Styrelsens förslag är därför att i första hand endast gräva en mindre kanal, som senare eventuellt kan förstoras ifall den visar sig vara till nytta.
Förslaget diskuterades flitigt, men stämman nådde ingen enighet i frågan. I stället gavs
styrelsen rätt att utföra muddringsarbete för högst 20 000 euro vid Tavelgrund eller norra inloppet till Ledörssundet när tillfälle ges.
Beslutade att liksom tidigare delta i städningen av Verkbacken och Märigrund, vid behov grusa och sladda vägarna vid Flatskäret och på Verkbacken samt om möjligt bekämpa vassen i Verkfladan.

§19
Bidragsansökningar har inkommit om sammanlagt 12 000 euro. Stämman beviljade samtliga ansökningar eller Norrnäs Fiskargille 5 000 euro för Flatskärets båthamn, Norrnäs uf 3 000 euro för fönsterrestaurering, Norrnäs uf:s hembygdssektion 2 000 euro för publikation, Norrnäs Marthaförening 1 500 euro för komplettering av servis och Molpe Sjöräddare 500 euro för verksamheten.
Bilaga 4.

§20
Under övriga ärenden överlämnade Karl Johan Nygård en skriftlig anhållan om att samfälligheten borde muddra i östra Hästskärsfjärden för att öka vattengenomströmningen och förbättra småbåtsfarleden. Området som avses sträcker sig från Benörsgrynnorna i norr till Hästskärets södra udde (Samsta) i söder. Skrivelsen delgavs stämman och antecknas till kännedom. Bilaga 5.

Roger Lassas förslog att styrelsen till nästa stämma skall utreda möjligheten att dela ut samfällighetens medel till delägarna. Hans förslag fick inget understöd av stämman.

§21
Ordföranden meddelade till kännedom att det uttalats önskemål om att sträckorna med fartbegränsning på byns vägar borde utökas. Styrelsen skall inlämna en skrivelse om saken till vederbörande myndighet.

§22
Ordförande tackade för visat intresse och stundtals livlig diskussion och avslutade stämman kl. 20.55.

Norrnäs den 24 mars 2019

Cindi Groop, ordförande för stämman                          Anders Wester, sekreterare för stämman


Justerat och godkänt, Norrnäs den 26 mars 2019


Tor-Erik Nordman                           Mathias Vesterlund