Stämmoprotokoll 2021

Protokoll över ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet den 20 juni 2021.
Stämman hölls i Norrnäs uf:s paviljong vid Verkan med 14 delägare närvarande.

§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop öppnade stämman klockan 19.20 efter att samfälligheten bjudit deltagarna på kaffe.
Groop redogjorde för den tillfälliga lag som gjort det möjligt att skjuta upp stämman till den 30 juni med anledning av rådande coronaläge. En annan möjlighet hade varit att hålla stämman inom stadgeenlig tid med begränsat antal närvarande och övriga deltagare på distans via länk.

§ 2
Cindi Groop valdes till ordförande för stämman, till att göra upp protokollet Anders Wester och till vice ordförande att leda stämman under punkt åtta valdes Johan Lassas.


§ 3
Tor-Erik Nordman och Carl-Eric Wester utsågs till protokolljusterare och rösträknare.


§4
Stämman konstaterades var lagenligt sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.


§5
Delägarförteckningen från 2014 godkändes kunna utgöra grund för röstlängden.
Sven Nordström föreslog att principen en man en röst skulle tillämpas, vilket enhälligt understöddes.

Deltagarförteckning, bilaga 2:

Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22
Antfolk, Kim för Milan 11-22 m.fl.
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Johan för Husviken 8-109 m.fl.
Nordman, Tor-Erik för Västerholm 5-72 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Skomars, Linda för Milan 11-22
Snickars, Bo för Snickars 2:58 m.fl.
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Vesterlund, Mathias för Lassas 3-52 m.fl.
Wester, Anders för Bernhardas 2-203
Wester, Carl-Eric för Bernhardas 2-203


§ 6
Föredragningslistan godkändes utan ändringar.

Bilaga 3.


§ 7
Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning samt revisorns utlåtande för verksamhetsåret 2020 delgavs stämman i skriftlig och delvis muntlig form.


§ 8
Ordet gavs åt vice ordföranden Johan Lassas och under hans ledning godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.


§ 9
Ordförande Groop tog igen över ordet och tackade på styrelsens vägnar för ansvarsfriheten.
Stämman beslöt att årets förlust 13 250,61 överförs i ny räkning.

Efter diskussion beslöt stämman enhälligt att avsluta spardepositionerna
FI37 4963 0010 0306 89 och FI42 4963 0010 1486 48 och gav kassören i uppdrag att placera summan i fonder, dvs. i Sparbanken Ränta Plus B och i Sparbanken Djärvhet B i enlighet med Sparbankens placeringsförslag.
Bilaga 4.


§ 10
Stämman beslutade att verksamhetsperiodens arvoden skall vara samma som tidigare eller ordföranden, kassören och sekreteraen erhåller 50 euro per protokollfört möte och övriga ledamöter 30 euro.

Vid förrättningar betalas 20 euro per timme och km-ersättning skall betalas enligt statens taxa.
Revisionen sker mot räkning.
Stämman biföll styrelsens önskan att samfälligheten består styrelsen på middag i samband med det konstituerande mötet.

§ 11
Styrelsemedlemmar i tur att avgå var Gunilla Snickars med Sofia Björklund som suppleant och Kaj Ricksén med Jan-Erik Granskog som suppleant.
Alla återvaldes enhälligt för perioden 2021-2023.

Johnny Sjöström med Kaj Ricksén som suppleant återvaldes likaså enhälligt till delägarlagets representant vid fiskeriområdets stämmor 2022.

§ 12
GR Dan Liljedal med GR Mårten Vikberg som ersättare valdes att granska samfällighetens verksamhet år 2021.


§ 13
I enlighet med stadgarna kallar samfälligheten till stämmor genom annons i tidningen Syd-Österbotten.


§ 14
Den ersättning som enligt §83 lagen om fiske via fiskeriområdet delas ut till delägarlaget skall användas för utplantering av fiskyngel.


§ 15
Stämman beslutade att ersättningen vid inlösen av tillandning skall vara samma som tidigare, d.v.s. 3 euro/kvm vid vägförsedd tomt och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. För inlösen vid mark utan byggrätt sker ersättning enligt värdering.


§ 16
Stämman bestämde att priset för fisketillstånden skall vara 25 euro för år 2022.
Fisketillstånd bör lösas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten. För delägare med större andel gäller fritt fiske i enlighet med vad fiskelagen från år 2016 stipulerar.
Vid nätfiske är minsta knutavstånd 40 mm.


§ 17
För utplantering av fiskyngel år 2022 beslutade stämman anslå 6 000 euro ökat med den summa som förmodligen lämnar outnyttjad i år (anslaget 6000 euro) på grund av att önskad mängd yngel inte erhållits.


§ 18
Beslutades att Karl Johan Antfolk skall kontakta Simons Infra för eventuell bortgrävning av vass i Verkfladan. Där grävmaskinen inte når eller ryms att gräva kan vassklippning utföras såsom de två senaste åren.

Märigrundsdagen skall ordnas i slutet av juli och samfälligheten deltar i städtalkot.

NTM-centralen i Södra Österbotten har valt ut Flatskärsgrynnorna som ett lämpligt objekt för Helmi-livsmiljöprogrammet, som i detta fall skulle utgöra restaurering av fisklekplatsen. Restaureringen skulle till 100 % finansieras genom miljöprogrammet.
Fjolårets stämmobeslut om restaurering med Leader-medel har inte kunnat genomföras,
då finansiering saknats.
Stämman ansåg enhälligt att restaureringen av Flatskärsgrynnorna kan ingå i Helmi-livsmiljöprogrammet vid NTM-centralen i Södra Österbotten.
Bilaga 5.


§ 19
Under övriga ärenden diskuterades behovet av ny delägarförteckning, då den befintliga är från 2014. Kostnaderna för en ny skulle bli omkring 3 000 euro. Beslutades att skaffa en ny år 2024.

Samfälligheten har fått ca en procent eller 33 euro av den så kallade bygdepeng som Fortum delat ut med anledning av vindkraftsparken i Kalax. Bolaget kräver redovisning hur medlen används.
Cindi Groop föreslog att summan kunde ges som stipendie år 2022 till en elev från Norrnäs vid Västra Närpes skola för till exempel goda kunskaper i naturämnen. Förslaget omfattades enhälligt av stämman. Nytt beslut tas nästa år, då summan förhoppningsvis är större.

§ 20
Under ärenden för kännedom redogjorde ordföranden i korthet för den markinlösen som skett vid Mälören i september 2019 och som förorsakat behandling i jorddomstolen i juli
2020. Ny lantmäteriförrättning skedde i mars 2021varvid en del av markinlösen i enlighet med samfällighetens önskan skedde genom markbyte, i detta fall 0,1170 ha. Det tillbytta området utgör en fortsättning på Flatskärets båthusområdet och begränsas i öster av en rak rålinje från båthusområdets nordöstra råpunkt fram till en råpunkt i norr intill diket från Mälörs fladan. Tack vare det tillbytta området är det möjligt att komma ut till den nordligaste piren vid båthusområdet och eventuellt utnyttja marken i framtiden för förstorad båthamn eller simstrand.


§ 21
Ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och givande diskussioner och förklarade stämman avslutad klockan 20.45.
Norrnäs den 20 juni 2021Cindi Groop, stämmans ordförande Johan Lassas, stämmans vice ordförandeAnders Wester, stämmans sekreterare


Justerat, Norrnäs den juni 2021


Tor-Erik Nordman   Carl-Eric Wester