Verksamhetsberättelse för år 2019

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2019

Administration


Delägarlagets ordinarie årsstämma hölls söndagen den 24 mars 2019 kl. 19.00 i Norrnäs uf-lokal. Närvarande var 17 delägare. Före stämmoförhandlingarna infomerade Roosa Mikkola, specialplanerare vid Forststyrelsen, om det pågående projektet Kvarken flada. Efteråt bjöds deltagarna på kaffe med bakelse.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet som hölls på restaurang Red & Green den 8 maj återvaldes Cindi Groop (invald i styrelsen för perioden 2017–2019) till styrelsens ordförande, Johnny Sjöström (2017–19) till vice ordförande, Gunilla Snickars (2018–20) till kassör och Anders Wester (2019–21) till sekreterare. Övriga av stämman valda styrelsemedlemmar har varit Mika Strandberg (2019– 21), Karl Johan Antfolk (2019–21) och Kaj Ricksén (2018–20).
Deras suppleanter har i nämnd ordning varit Stefan Snickars, Linda Skomars, Sofia Björklund, Carl-Eric Wester, Krister Groop, Fredrik Wallvik och Jan-Erik Granskog.
I enlighet med stämmobeslutet 2018 §10 avnjöt styrelsen middag på samfällighetens bekostnad i samband med det konstituerande sammanträdet.

Tre styrelsesammanträden har hållits under verksamhetsperioden och 22 paragrafer har protkollförts. En ledamot har varit frånvarande vid ett sammanträde utan att ersättare inkallats.
Två beslut har tagits per capsulam – ett per mejl (rätt att utnyttja samfälld mark för väg) och ett per telefon (återtagande av beslut om att ej inlämna besvär till Jorddomstolen).

Bokföring har skötts av Best bokföring med Linda Skomars som kontaktperson. Bokslut och verksamhet har granskats av GR-revisor Dan Liljedal med GR-revisor Mårten Wikberg som hans ersättare.

I enlighet med lagen om fiske från 2016 har antalet fiskeriområden i landet minskat med ungefär hundra till 118 från ingången av år 2019. Tidigare Närpes–Kaskö fiskeområde ingår nu i Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, som omfattar vattenområdet inom Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax kommunder. I den fjorton man starka styrelsen ingår Johnny Sjöström. Fiskeriområdets disponent är fiskarförbundets verksamhetsledare Marina Nyqvist.

Samfällighetens representanter vid lantmäteriförrättningar har varit Cindi Groop och Anders Wester.

Då ägarbyte skedde vid byns butik och Håkans Närköp blev Norrnäs Närköp den 23 januari deltog samfälligheten tillsammans med byns föreningar i uppvaktningen av de tidigare köpmännen Elisabeth och Håkan Maris och den tillträdande Sofia Björklund.

Bidrag på sammanlagt 12 000 euro har enligt stämmobeslut utbetalts: Norrnäs Fiskargille 5 000 €, Norrnäs ungdomsförening 3 000 €, Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion 2 000 €, Norrnäs Marthaförening 1 500 € och Molpe Sjöräddare 500 €.
Verksamhetsårets förlust utgör 27 082,01 euro.


Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Endast en inlösen av tillandningsmark har gjorts under året, nämligen vid Mälören på lägenheten Liljedal RNr 11:112. Förrättningen har inte verkställts i och med att så väl samfälligheten som lägenhetsägaren inlämnat besvär till Jorddomstolen över lantmäteriförrättningen.

Samfälligheten har bekostat ett trumrör som lagts ned i Flatskärsvägen söder om paviljongen.
Muddring och borttagning av vass i Verkfladan och Båthusviken har utförts av bl.a. Simons Infra Ab och F:ma Granskog Jan-Erik för 8 396 euro. En del vassröjning har också gjorts på talko. Verkbacken har också städats på talko bland annat inför att Finlands Svenska Orienteringsförbund ordnade sina mästerskap vid Verkan 10–11 augusti.
Samfälligheten har bekostat serveringen i samband med talkon på Verkbacken och Märigrund.
Tyvärr uppvisade de badvattensprover, som tagits vid simstranden under augusti exeptionellt höga förekomster av Intestinala enterokocker och badförbud utfärdades, vilket tidigare aldrig hänt. Högsta antal bakterier för godkänt badvatten är 200 cfu/100 ml vatten och de fyra prover som tagits i augusti uppvisade ett antal på mellan 470 och 2300. Det prov som togs den 4 september visade mera normala värden eller 88 cfu/100 ml.
Många har kopplat den dåliga vattenkvaliteten till vassklippningen och att bottensedimentet då rörts upp. Personalen vid Västkustens miljöenhet kan inte se något sådant samband, då de Intestinala enterokockerna måste tillföras utifrån. Tvärtom ansåg de att borttagningen av vass gynnade vattenomsättningen för bättre vattenkvalitet.

I enlighet med uppgjort vårdbiotopavtal har Cindi och Krister Groop haft får på bete på Märigrund, detta år 21 tackor och 34 lamm. En naturinventering gjordes i augusti av studerande Robin Sjöblom, civiltjänstgörare vid NTM-centralen. Också de tidigare vårdbiotoperna på Nässkatan och den så kallade Storviken (strandområdet österom Strandvägen) inventerades. Eftersom betet upphört här för snart tjugo år sedan, har deras status gått ned från värdefull på landskapsnivå till värdefull på lokalnivå.
Märigrund bedöms som värdefull på landskapsnivå men nära nationell nivå. Sjöblom fastslår att det är ett av de finaste skärgårdsbetena i landskapet med sina mångformiga naturtyper och artrika flora. Fortsatt skötsel av området skulle kunna leda till att värdeklassen höjs till värdefull på nationell nivå. Förutom fortsatt bete måste vresrosen bekämpas och en eventuell gallring av enbuskarna kunde göras.

Inom samfällighetens område pågår Forststyrelsens projekt för utrotning av vresros (2018-23). Forststyrelsens och Lukes projekt Kvarken flada (2016-19) har avslutats under året. Info och slutrapporter för Kvarken flada hittar du på webbadressen kvarkenflada.org.

Fiske- och vattenvård

Fisketillstånd har sålts för 2 765 euro eller 111 stycken. Priset var 25 euro eller fem euro högre än året innan, då antalet lösta tillstånd var 105.

Kostnaden för utsättning av fiskyngel var 5 062,72 euro. Ett bidrag på 215,80 euro har erhållits från det tidigare fiskeområdet. Inga medel har erhållits från Södra Kust-Österbottens fiskeriområde eller från Närpes stad. Fiskeriområdet har anhållit till NTM-centralen om införande av ett minimått på fångad sik på 30 cm för tiden 1.1.2020–31.12.2024.

En mindre mängd nysskläckt lake utsattes på våren. På hösten utsattes vid Flatskäret tvåårig havsöring av Storå stam, 1 727 st och 20,9 cm långa, samt ettsomriga sikyngel av Malax stam, 7 335 st och 11,0 cm långa.
Den nederbördsfattiga vintern och våren gjorde att vattenflödet var lågt i de lekförande bäckarna. I Fattiggatsdiket observerades en hel del fisk som dött på grund av det låga vattenståndet. Det är oklart hur yngelproduktionen påverkades.

I maj gjorde Marina Nyqvist fältbesök med en del provtagningar för att bestämma vattenkvaliteten i vattendrag som har betydelse för fiskleken för att kunna uppgöra åtgärdsförslag. Ph-talet i Lidåns nedre lopp var 6,0 från att som lägst ha varit 4,5 (1988). Vid Backgrundfladan kunde inget prov tas på grund av grumligt vatten, men tidigare provtagningar har visat lågt Ph-värde. I Fattiggatsdiket uppmättes värdet 6,4 och i Abborrströmsdiket 6,9. Flatskärsgrynnorna ingick i projektet Kvarken flada.


Norrnäs den 26 februari 2020


Cindi Groop                                       Johnny Sjöström                                  Gunilla Snickars

Kaj Ricksén                                      Karl Johan Antfolk                                Mika Strandberg

                                                             Anders Wester